Firma TopTechnologie projektuje, dostarcza i montuje okresowe i przepływowe fizyko-chemiczne instalacje neutralizacji ścieków przemysłowych, powstających w procesach przygotowania powierzchni oraz ścieków pogalwanicznych, zawierających metale ciężkie oraz cyjanki.

W ramach instalacji neutralizacji ścieków firma TopTechnologie oferuje                                                                                                  

   -prace projektowe (koncepcyjne i inżynierskie), 

   -budowę obiektów w systemie generalnego wykonawstwa, 

   -modernizację istniejących obiektów w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów ochrony środowiska, 

   -nadzór autorski i inwestorski, udział w rozruchu i szkoleniu obsługi, 

   -pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 


Budowane przez nas oczyszczalnie ścieków wyposażane są w wysokiej jakości aparaturę kontrolno-pomiarową wraz ze sterowaniem mikroprocesorowym, pozwalającym na automatyczne sterowanie procesem oraz ciągłą kontrolę i rejestrację jakości zrzucanych ścieków.
Procedura oczyszczania ścieków jest każdorazowo dobierana do składu ścieków.

Na życzenie klienta projektujemy i budujemy również instalacje neutralizacji ścieków z uproszczoną automatyką.

 

Rodzaj instalacji jest zależny od składu chemicznego ścieków, ilości ścieków w jednostce czasu, oczekiwanego stopnia automatyzacji instalacji. Im więcej jest w ściekach trudnostrącalnych związków, tym instalacja jest bardziej rozbudowana i wymaga wydłużenia procesu. Celem procesu jest zneutralizowanie ścieków, wytrącenie maksymalnej ilości szkodliwych pierwiastków, fluorków i doprowadzenie ścieków do parametrów wymaganych w lokalnych przepisach ochrony środowiska.

 

W zależności od stopnia automatyzacji instalacje neutralizacji ścieków dzielimy na:

   -automatyczne z systemem wizualizacji procesu i archiwizacją danych, 

   -półautomatyczne,

   -ręczne.

Instalacje mogą być budowane w układzie przepływowym (otwartym) i zamkniętym.

 

Istota procesu polega na chemicznym współstrącaniu zawiesiny koloidalnej przez hydrolizujący w odpowiednim pH koagulant (np. chlorek żelazowy) oraz korekcie pH przez dodawanie do ścieków kwasu siarkowego i mleka wapiennego w ilości zależnej od mierzonego stale parametru pH. Czynnikiem wspomagającym kłaczkowanie i w konsekwencji ułatwiającym usuwanie na tkaninie filtracyjnej wytworzonego osadu jest dodawany jako ostatni – roztwór anionowego flokulantu syntetycznego (poliakryloamid). W celu ostatecznego doczyszczania, obrabiane ścieki filtrowane są na filtrze wypełnionym żwirkiem i antracytem. Z osadnika pionowego ścieki, wraz z wytrąconymi osadami podawane są pompą śrubową lub membranową pneumatyczną na prasę filtracyjną, gdzie następuje wyciśnięcie osadu w postaci suchej masy.

Elementy składowe kompletnej oczyszczalni:

 1. Zbiorniki retencyjne.
 2. Reaktory z mieszadłami.
 3. Dozowniki chemii.
 4. Osadniki lamelowe i pionowe.
 5. Moduły końcowej korekty pH.
 6. Filtry końcowe.
 7. Prasy filtracyjne.
 8. Moduły zasilania i sterowania.
 9. Pompy, zawory, kształtki, orurowanie.

 

Wszystkie elementy składowe oczyszczalni można kompletować, łączyć i dowolnie

rozmieszczać w zależności od indywidualnych potrzeb danego zakładu.

Wydajność:

Ścieki po oczyszczeniu spełniają standardowe wymagania zrzutu do kanalizacji komunalnej.

Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone w moduł odzysku wody ze ścieków w postaci wody zdemineralizowanej do ponownego użycia w procesach technologicznych. W takim wypadku produktem oczyszczania ścieków są uwodnione sole, które wykorzystuje się np. w drogownictwie do odladzania dróg.

 

Charakterystyka oczyszczalni ścieków:

 • wydajność 0,5 ÷ 10 m3/godz,
 • modułowa budowa oczyszczalni,
 • automatyczne lub półautomatyczne sterowanie,
 • sterowanie PLC, instalacje z wizualizacją i sterowaniem z PC,
 • prosta obsługa,
 • spełnienie norm Unii Europejskiej dot. oczyszczania ścieków.